A mund të listohen fajllat në një direktorium direkt nga Oracle Databaza?

Një kompani tipike mesatare e cila si biznes kryesor e ka atë të IT-së përmban në vete sisteme të ndryshme softverike. Zakonisht nëse kompania në fjalë ka një strukturë më korporative, kjo reflektohet edhe në zgjidhjet softerike të cilat ajo i përdorë.

Psh nëse kemi të bëjmë me një bankë athëherë tendenca për të blerë softver shkon kah firmat e mëdhaja si Microsoft, IBM, Oracle apo Red Hat ndërsa nëse kemi të bëjmë me startup psh atëherë softveri i përdorur ka më shumë tendencë të jetë FOSS.

Shpesh ndodh që brenda kompanisë njerëzit e arsyeshëm dojnë që nga këto sisteme të ndryshme t'i integrojnë të dhanat në një mënyrë dhe nga ato t'i nxjerrin raportet e nevojshme të cilat do të ndihmonin biznesin ditor. Natyrisht, në tregun softverik ekzistojnë zgjidhje të tilla të cilat si tipar kryesor e kanë integrimin e të dhanave që “prodhohen” nga sistemet e IT-së.

Në mungesë të sistemeve të specializuara për integrim të të dhanave njeriut i mbetet të kthehet në mekanizmat bazikë apo njësinë elementare të sistemeve kompjuterike. Në tekst fajll.

Oracle Databaza e ka një koncept të tabelave të bazuara në tekst fajlla me strukturë të definuar mirë. Këto tabela quhen External Tables, arsyeja pse quhen kështu sepse përmbajtja e tyre bazohet në të dhana të jashtme të cilat gjenden në tekst fajll e jo në data fajllat e menaxhuara nga databaza. Kur themi tekst fajlla me strukturë të definuar mirë e kemi fjalën për CSV ose TSV.

Në shumë skenare kur dojmë që t'i fusim të dhanat e sistemeve tjera në databazë i përdorim Tabelat e Jashtme External Tables). Procedura tipike e futjes së dhanave parasheh që të vijnë plot fajlla të cilat futen një nga një në databazë në mënyrë programatike. Në rastin e Oracle mënyra më tipike është shkruarja e PL/SQL programeve, PL/SQL është një “shtojcë” e Oracle mbi ANSI SQL e cila jep mundësinë e shkruarjes së kodit procedural.

Oracle nëpërmjet PL/SQL ofron shumë paketa të cilat ua lehtësojnë punën programerëve duke i abstrahuar shumë gjëra që kanë të bëjnë me qasjen në resurset e sistemit kompjuterik.

Njëra prej këtyre paketave është edhe UTL_FILE, kjo paketë në veti përmban disa procedura dhe funkcione të cilat janë të nevojshme për t'i manipuluar fajllat. Zakonisht këto procedura/funkcione i imitojnë komandat bazike (system calls) të sistemeve operative si psh: open, read, write, seek, close etj.

Një funksion i cili i mungon paketës UTL_FILE është ai i listimit të fajllave në një direktorium të dhënë. Që ky kufizim të anashkalohet na nevoitet ndihma e Sistemit Operativ (në pjesën e dytë).